Skoleprotokoller fra Målselv 1869-1891

For at alle skulle lære Guds ord å kjenne ble det innført obligatorisk konfirmasjon i 1736. Som et ledd i dette kom Forordningen om Skolerne på Landet i Norge i 1739. Formålet var å lære barna opp i det de måtte kunne for å bestå prestens overhøring ved konfirmasjonen; det primære fokuset var derfor ikke å lære seg å lese eller skrive.

Forordningen av 1739 markerer starten på en offentlig skole for alle. Til nå hadde skole vært forbeholdt barn av velstående familier, i form av Lantinskoler eller privat undervisning.

Forordningen av 1739 gjaldt bare skolene på landet, og den typiske formen var omgangsskolen. Elevene ble samlet i stua på en gård eller i en annen bygning, og undervist av en lærer som dro videre til neste gård når han var ferdig. Alle barn fra 7 år og opp var forpliktet til å gå på skolen når den var i deres krets. Dette representerte noe nytt. Barna hadde til nå lært det de trengte hjemme og hos presten. De var dessuten brukt som arbeidskraft i husstanden. Fraværet ble stort, og årsakene, som man kan se i lærerens anmerkningsnotater, spente fra deltakelse i fiskerier til potetopptaking, fra sykdom eller dårlig vær.

Skoleprotokollene ble et viktig redskap for omgangsskolelæreren. For å føre tilsyn med at alle skolepliktige møtte fram til undervisning, måtte skolemesteren hver søndag gi presten en fortegnelse over de barn som hadde fravær. Dette ble nøye ført opp i skoleprotokollen, sammen med oversikt over karakterer i hvert fag, hva barna hadde lært av pensum samt et anmerkningsfelt som beskrev spesielle forhold tilknyttet hver elev. På siste side i protokollen førte læreren i tillegg en oversikt over skolens inventar.

Protokollene gir et unikt innblikk i barns oppvekstforhold, spesielt gjennom anmerkninger og kommentarer i margen, med informasjon om økonomiske og sosiale forhold i hjemmene. Kombinert med folketellinger og andre demografiske kilder, vil skoleprotokollene være verdifulle bidrag til et mer utfyllende bilde av enkeltpersoner og regionenes historie.

Mer om omgangsskolen her.