Sentrale lover og forskrifter

Arkivloven - har som formål å sikre arkiver med kulturell og forskningsmessig verdi og arkiver som innholder rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon, samt tilgjengeligjøre arkiv for ettertiden.

Forskrift om offentlege arkiv gir plikter, organisering og rutiner for kommunale og fylkeskommunale arkiv.

Forvaltningsloven regulerer saksbehandling, vedtak og klageadgang i offentlige organ.

Forskrift til forvaltningsloven gir bestemmelser som utfyller, presiserer og gjør unntak fra forvaltningsloven.

Offentleglova har som formål å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra almenheten.

Forskrift til offentleglova gir unntak fra loven og regulerer innsyn i virksomhetene.

Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Forskrift til personopplysningsloven regulerer behandlingen av og krav til oppbevaring av personopplysninger.