Personregistre

Gjennom sine tjenester produserer og oppbevarer kommunene opplysninger og vurderinger som knyttes til enkeltpersoner. Dokumentasjonen systematiseres slik at enkeltindivider lett kan gjenfinnes, og avleveres til IKAT som personregister.

Personregistere (brukermapper) som avleveres til oss er:

  • Klientarkiv etter lov om sosiale tjenester
  • Barnevernarkiv etter lov om barneverntjenester
  • Pleie- og omsorgsarkiv etter lov om sosiale tjenester
  • Elevarkiv i grunnskolen og videregående skole etter opplæringsloven
  • Klientarkiv etter barnehagebarn etter opplæringsloven
  • Klientarkiv innen PPT
  • Klientarkiv fra flyktningkontor
  • Pasientjournaler og helsekort fra kommunehelsetjenesten

Materialet skal overføres 10 år etter siste kontakt (innføring). Dette gjelder alle typer registre unntatt arkiv vedrørende barn i barnehage, der regelen er 5 år etter siste kontakt. Veiledning til avlevering/deponering finner du under rettledninger.

IKATs oppbevaring og betjening dekkes av kommunens ordinære kontingent.