Informasjon, rådgivning og veiledning

IKATs metode er samarbeid med deltakerkommunene. Det er viktig at utforming og utvikling av egen arkivforvaltning er et resultat av egen innsats og innsikt. IKAT tar initiativ til nødvendige tiltak, men utvikling av et faglig forsvarlig og forskriftsmessig arkivarbeid i kommunen blir sett på som samarbeidsprosjekter. De fleste initiativ IKAT tar har som mål å utløse aktivitet i kommunene, da gode resultater avhenger av felles innsats.

Informasjon, råd og veiledning

  • IKAT skal holde deltakerkommunene oppdatert om regelverk og andre forhold som har vesentlig betydning for deres arkivforvaltning.
  • Informasjon, råd og veiledning vil bli gitt ved regionale samlinger, kommunebesøk, over telefon og ved hjelp av e-post, rundskriv, IKATs hjemmesider og tidsskriftet Arkheion.
  • Alle deltakerkommuner skal jevnlig besøkes slik at IKAT holdes oppdatert om arkivsituasjonen i hver kommune, og får gitt nødvendig bistand og veiledning.
  • Det skal legges ut arkivfaglige rettledninger på IKATs hjemmesider for å bedre arkivpersonalets muligheter for selv å innhente arkivfaglig informasjon og rettledning. 

Arkivplanlegging

  • IKAT skal bistå medlemmene i arbeidet med å utarbeide en arkivplan, og systemet Arkivplan.no tilbys alle deltakere.
  • IKAT utarbeider og vedlikeholder en felles mal for arkivplan som støtte i arkivplanprosessen, og har ansvar for å kvalitetssikre alt arbeidet som gjøres.
  • Nødvendig utviklingsarbeid for å få på plass gode regler og rutiner for arkivdanning og arkivdepot gjennomføres som del av arkivplanarbeidet.