Digitalisert/skannet materiale

Hva er digitalisering?

Digitalisering er et samlebegrep for prosesser der informasjon som er festet til et analogt medium (for eksempel papir, lydbånd, film) overføres til filer i et digitalt format på et digitalt medium (for eksempel harddisk, CD/DVD, diskett, magnetbånd). Hovedmålene for digitalisering er å bevare originalmaterialet og å tilgjengeliggjøre arkivet for flest mulig på en mest mulig hensiktmessige måte.

I Nasjonal strategi for formidling og bevaring av digital kulturarv(2008-2009) påpekes det at samlingene i landets arkiv utgjør en vesentlig ressurs for forskning, undervisning og kultur- og samfunnsutvikling. Arkivet gir muligheter for nye fortolkninger og forståelse for nye generasjoner. Videre er det av vesentlig betydning at vi sikrer kildene og gir befolkningen demokratisk tilgang til dem.

Digitalisering blir i dag sett på som et nøkkelverktøy for å gjøre arkivene søkbare og der igjennom gi flest mulig tilgang til denne kulturarven.

Digtialisering av kommunale arkiv

Pågående digitaliseringsprosjekter:

Lyd:

IKAT arbeider med å utarbeide katalog over og digitalisere lydkassetter. Disse blir lagret i MP3 format. IKAT vil legge ut katalogen og vurdere en del av opptakene for publisering på nett med hensyn til personvern og samtykke.

1. Livstidsintervju samlet inn i regi av kulturkontoret i Berg kommune. Om lag 100 personer født mellom 1890 og 1920 er intervjuet om blant annet oppvekst, slekt og familie, skole og yrkesliv. Hvert intervju er på omlag 60. minutter.

2. Sørreisa historielag har avlevert kassetter med intervju av fiskere fra Dyrøy og Sørreisa. Disse omhandler tema som livet som fisker, lokal fiskerihistorikk og termiologi om blant annet om båttyper, fisketeknikker, redskapstyper, sosial organisasjon av fiskefartøy årssyklus i fisket og annet.

Annet arkivmateriale:

3. Møtebokprosjektet. I 2008 ble det utarbeidet et søkbart register over møtebøker for kommunestyre og formannskap i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 1930-1970. Dette registeret er publisert på nettsidene til Fylkesarkivet i Sogn - og Fjordane.

IKAT arbeider med en plan der det faglige grunnlaget for digitalisering skisseres og prioriteringer mellom digitaliseringsoppgaver drøftes.