Digitalisering

 

Digitalisering betyr i praksis å omforme skrift, lyd, bilder til av Riksarkivaren godkjente digitale format. Dette gjøres ved å skanne dokumenter og bilder eller ta opp lyd fra kassetter til datamaskin. I arkivet lager vi kataloger over det digitaliserte materialet og vurderer dem for tilgjengeliggjøring og/eller formidling for publikum enten via internett eller kopiering av filer til disk, CD minnepinne eller lignende.

Hvorfor skal vi digitalisere?

I Nasjonal strategi for digital formidling av kulturarv(2008-2009) påpekes det at samlingene i landets arkiv utgjør en vesentlig ressurs for forskning, undervisning og kultur- og samfunnsutvikling.

Arkiv som kultur og kunnskapskilde gir både forankring og muligheter til denne samfunnsutviklingen ved at det representerer vår historie, kultur og identitet som utgangspunkt for kontinuerlig fortolkning og forståelse.

Videre er det av vesentlig betydning at arkivene sikrer kildene og gir befolkningen demokratisk tilgang til dem. Den senere tid har digitalisering blitt sett på som et nøkkelverktøy for å gjøre kildene søkbare for å gi tilgang til kulturarven for flest mulig.

Digitalisering gjøres hovedsakelig for enklere å tilgjengeliggjøre dokumenter, bilder og lyd for både et publikum og for intern bruk i framfinning og saksbehandling. Å overføre eldre materiell til et digitalt format for å kunne bevare originalen eller for å videreføre informasjon som står i fare for å gå tapt, er derfor sentralt.

Hva har vi gjort?

 • Kataloger over ordnet eldre og asluttet arkiv i PDF på nettsidene
 • Møtebokregister for Kåfjord er publisert på nettsidene til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
 • Personregisterdatabasen er etablert som et nøkkelverktøy i saksbehandlingen særlig når det gjelder rettighetsdokumentasjon.
 • Film om Kirsten Sand og gjenreisningsarkitekturen, sosial boligbygging.
 • Månedens dokument på ikatroms.no. Her presenterer IKAT dokumenter fra ulike kommunale arkivserier og private arkivskapere. Dokument kan også være lyd og bilder.

 Hvem er publikum?

 • Det allmenne publikum
 • Grunnskoler
 • Videregående skole
 • Universitet og høyskoler
 • Voksenopplæring
 • Forskere, knyttes til aktuelle forskningsprogram
 • Hobby; slekt, lokalhistorie
 • Kommuner, fylkeskommuner og private arkivskapere

Hva skal vi digitalisere?

Arkivet inneholder store mengder materiale. Det er ei ufordring å prioritere hva som skal digitaliseres. I første omgang konsentrer vi oss om lydkassetter avlevert fra kulturkontor, historielag og privatpersoner. Lydkvalitetetn står i fare for å forringes. Kassettene inneholder blant annet livstidsintervjuer og fiskerihistorie, for å nevne noe.

IKAT arbeider for tiden med en digitaliseringsplan der det prioriterers hva som skal digitaliseres. Dette avgjøres delvis ut i fra hvilket utstyr vi har tilgjengelig for å utføre dette.